Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na MZŠ Kamenačky je zřízeno od 1.9.2016. Hlavním úkolem ŠPP je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko- psychologické poradny, speciální pedagogická centra a střediska výchovné péče.

 

Organizační struktura

  • Vedoucí školního poradenského pracoviště: výchovný poradce
  • Členové školního poradenského pracoviště:
    • školní metodik prevence
    • školní speciální pedagog
    • školní psycholog