Jazyková třída

Přijímací řízení do 6. třídy se zaměřením na jazyky na školní rok 2024/25

Přijímací řízení proběhne ve středu  22. května 2024 od 14.00 hodin

Zájemci absolvují rozřazovací test z anglického jazyka.

Požadavky k testu z anglického jazyka

Ukázka testu

Přijetí do třídy se zaměřením na jazyky bude záviset na:

 • výsledcích testu z anglického jazyka
 • prospěchu z anglického jazyka v 1.  a 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy
 • prospěchu z hlavních předmětů (Čj, M, Pří, Vl) na vysvědčení v 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy

O výsledku přijímacího řízení budete informováni písemně, žáci MZŠ Kamenačky přes Bakaláře.

Přihlášky k přijímacímu řízení budou k dispozici v podobě elektronického formuláře ZDE, a to od 1. 4. 2024. Přihlášku je nutné vyplnit do 17. 5. 2024.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte – tel. 548 426 012 a 548 426 011

 

Výuka ve třídě se zaměřením na jazyky

 • třída je určena pro žáky, kteří mají studijní předpoklady pro výuku cizích jazyků, neměli na 1. stupni vážnější problémy ve výuce anglického a také českého jazyka a celkově je u nich předpoklad, že budou po základní škole mířit na další studium na střední škole
 • do výuky jsou zařazovány hodiny vedené anglickými učiteli z International School of Brno
 • ve třídě se vyučuje druhý cizí jazyk již od 6. třídy → jako druhý cizí jazyk budeme nabízet němčinu, ruštinu a francouzštinu (bude otevřeno podle zájmu)
 • probíhají další aktivity k rozvoji jazykových dovedností
  • speciální týdny „English Week“ s rodilým mluvčím
  • zařazení prvků výuky v angličtině i do ostatních předmětů (CLIL metoda)
  • kroužek přípravy na složení jazykových zkoušek Cambridge
  • poznávací zájezd do Anglie (podle epidemiologické situace)
  • účast na mezinárodní anglické olympiádě
 • minimálně jedna hodina českého jazyka a matematiky v každém ročníku vyučována v menších skupinách

 

Čím je výuka v naší třídě se zaměřením na jazyky jiná než v podobných třídách na základních školách:

Podepsaná dlouhodobá spolupráce s mezinárodní školou International School of Brno (ISB) umožňuje již zmíněné zařazování hodin vedených anglickými učiteli z této školy. Vše probíhá samozřejmě v koordinaci s našimi vyučujícími anglického jazyka. Předpokládáme, že po návratu školství k běžné prezenční výuce budou v průběhu studia na 2. stupni žákům zařazeny hodiny s anglickými učiteli i v některých dalších předmětech.

Po návratu hygienické situace k normálu je také domluvena alespoň jednou ročně účast našich žáků na některé aktivitě (výlet, projektová výuka) společně se žáky z ISB. Program připraví učitelé z ISB ve spolupráci s našimi vyučujícími.

To vše umožní žákům už v tomto věku ověřovat si své znalosti ve srovnání s prostředím uznávané mezinárodní školy. Pomůže jim také překonat ostych v komunikaci s lidmi z nečeského prostředí a celkově jim už v tomto věku rozšíří obzory a připraví je tak na další studium a život.

Ačkoliv je ISB soukromá škola a studium na ní se plně hradí, působení zahraničních učitelů z ISB na naší škole i další aktivity nevyžadují pro naše žáky jakékoli poplatky, jsou zcela zdarma na základě podepsané dohody mezi školami.

Slibně rozjetá spolupráce je oboustranně míněna jako dlouhodobá. O vzájemné důvěře svědčí fakt, že rodiče všech českých žáků 2. stupně z mezinárodní školy přihlásili své děti na Masarykovu základní školu jako na školu kmenovou, na které budou jejich děti skládat státem předepsané zkoušky.

Slovo ředitele International School of Brno

Memorandum o spolupráci mezi školami 

Webové stránky International School o Brno