Školní klub

Související stránky

přihláška do školního klubu zde:přihláška klub

řád školního klubu zde:ŘÁD ŠK 2024

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že žáci nemohou být v době školního vyučování bez pedagogického dohledu, tudíž se nemohou zdržovat v prostorách ani okolí školy, nabízíme, žákům  žákům 2. stupně MZŠ Brno, Kamenačky možnost využít školní klub.

Školní klub je otevřen v době volných hodin, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (dle potřeby 5 – 7 vyučovací hodina, kdy mají žáci volnou vyučovací hodinu), od pondělí do pátku. Školní klub je pro tyto účely bezplatný.

Ve školním klubu je žákům pod pedagogickým dohledem nabízena, v učebně určené pro školní klub, možnost spontánní činnosti – četba knih a časopisů, hraní deskových her, relaxace, poslech hudby či komunikace  s ostatními žáky. V případě pěkného počasí pak pobyt na školním dvoře.
V případě, že žák opustí ve volné vyučovací hodině budovu školy, nese za něj zodpovědnost zákonný zástupce dítěte.

Cílem školního klubu je smysluplné využití volného času žáků, zamezení pohybu a shlukování se žáků na chodbách školy. Klub působí také jako nástroj prevence výskytu sociálně patologických jevů.

Provoz školního klubu

K činnosti školního klubu slouží, mimo jiné, i školní knihovna, která je zřízena zároveň pro potřeby klubu. Je umístěna v přízemí v budově MZŠ   Kamenačky 4 (vchod z ulice Kamenáčky 4). Dále pak prostory školy, včetně školního dvora a tělocvičny.

Školní klub a žáci

Tvoje  práva:

 • na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší
 • na služby školního klubu, které ti přísluší
 • využívat prostory školního klubu k jednotlivým činnostem, používat pomůcky
 • podílet se na tvorbě náplně činností školního klubu

Tvoje povinnosti:

 • vypůjčené pomůcky řádně vracet na své místo
 • nevynášet hry, knihy a další pomůcky z prostor školního klubu
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školního klubu
 • neohrozit svým chováním zdraví svoje i jiných osob
 • úraz nebo vzniklou škodu hlásit neprodleně dohlížejícímu pedagogickému pracovníkovi
 • zacházet šetrně a ohleduplně se školním majetkem
 • chránit majetek školního klubu před poškozením (v případě poškození může být vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil)
 • dodržovat školní řád a vnitřní řád školního klubu, předpisy a pokyny školy (na žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení vyhlášky o základní školách, napomenutí, důtka, hodnocení sníženou známkou z chování na vysvědčení).
 • plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školního klubu. Pracovníky školy jsou myšleni učitelé, vychovatelky i další zaměstnanci školy.