Vnitřní řád školního klubu

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 4 vydává v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento vnitřní řád školního klubu:

V souladu s § 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude školní klub poskytovat činnost ve dnech školního vyučování. Činnost klubu je zaměřena v souladu s § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. na:

 • otevřenou nabídku spontánních činností pro žáky školy, řádně přihlášených do školního klubu, v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
 • pravidelnou výchovnou a zájmovou činnost

Hlavním posláním školního klubu po stránce bezpečností je zabezpečení zájmové činnosti a do určité míry i odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní klub zejména funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určenou dobu mezi ranním a odpoledním vyučováním.

Provoz školního klubu

K činnosti školního klubu slouží, mimo jiné, i školní knihovna, která je zřízena zároveň pro potřeby klubu. Je umístěna v přízemí v budově MZŠ Kamenačky 4 (vchod z ulice Kamenáčky 4). Dále pak prostory školy, včetně školního dvora a tělocvičny.

Navazuje na rozvrh vyučovacích hodin dle následujícího rozpisu:

 • Pondělí: 10:45 – 14:30 hod
 • Úterý    : 10:45 – 13:30 hod
 • Středa  : 10:45 – 14:30 hod
 • Čtvrtek : 08:00 – 08:45 hod    10:45 – 14:30 hod

Podmínky pro přijetí žáka do školního klubu

 •  Činnost školního klubu je určena pro žáky 5. ročníků a pro žáky 2. stupně základní školy.
 •  Účast žáka ve školním klubu potvrzují zákonní zástupci žáka řádným vyplněním přihlášky do školního klubu.

Odhlášení žáka ze školního klubu

V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školního klubu odhlásit. Odhlášení musí být provedeno zákonným zástupcem žáka písemnou formou.

Podmínky pro vyloučení žáka ze školního klubu

Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinnosti stanovených školským zákonem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze školního klubu.

Odchod žáka ze školního klubu

Žáci, kteří se účastní otevřené činnosti přichází a odchází do školního klubu samostatně. V případě odchodu žáka ze školního klubu se žák nebude zdržovat v prostorách školy ani v její blízkosti. Odchází přímo do školní jídelny, na odpolední vyučování nebo domů.

Organizace školního klubu

Počet žáků ve školním klubu je dán kapacitou místnosti. Za provoz školního klubu zodpovídá zástupce ředitele školy a vedoucí vychovatelka školní družiny, kteří současně organizují činnost pedagogických pracovníků ve školním klubu.

Podmínky zacházení s majetkem školního klubu

 • Žáci udržují ve školním klubu čistotu a pořádek.
 • Poškození majetku hlásí žáci dohlížejícímu pedagogickému pracovníkovi.
 • Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek školního klubu, hradí škodu zákonní zástupci žáka.

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 • Žáci školního klubu jsou seznámeni s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví.
 • Školní klub vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.
 • Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školním klubu zodpovídá dohlížející pedagogický pracovník.
 • Žák se ve školním klubu chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces a neohrožoval zdraví své a svých spolužáků.

Evidence docházky

Žák přihlášený do školního klubu obdrží od vedoucí ŠD a ŠK kartičku klubu, kterou se prokazuje. Evidence docházky žáků školního klubu je vedena v knize docházek.

Pitný režim

Žáci si nosí pití z domova, mají možnost využívat automat na pití. Pitný režim se řídí osobní potřebou každého žáka.