Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Název školy

Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4

Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Židenice se sídlem Gajdošova 4392/7 dne 19. 12. 2017 zřizovací listinou č.j. 18502/17 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Základní škola

Školní družina

Školní klub

Školní jídelna – výdejna

           Organizační schéma

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Kamenačky 3591/4
636 00 Brno

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kamenačky 3591/4
636 00 Brno

Úřední hodiny

pondělí – pátek 8:00 – 13:00 hod;

V době hlavních prázdnin některé středy – viz informace na webových stránkách.
V době ostatních prázdnin nutná telefonická domluva předem.

Telefonní čísla

Sekretariát                           548 426 012
Školní družina                    607 007 617
Školní jídelna – výdejna    548 426 018

Adresa internetových stránek

https://www.zskamenacky.cz

Adresa podatelny

Sekretariát
Kamenačky 3591/4
636 00 Brno

Elektronická adresa podatelny

sekretariat@zskamenacky.cz
(dokumenty v elektronické podobě ve formátech: pdf, doc, rtf, xls, txt)

Datová schránka

rqh4cbx

Ředitel školy

Mgr. Martina Zavřelová
t.č. 548 426 011
reditel@zskamenacky.cz

Statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Petr Urbánek
t.č. 548 426 014
zastupce_reditele@zskamenacky.cz

Bankovní spojení

19–5186500267/0100 (Komerční banka)

IČO

48510661

DIČ

Nejsme plátci DPH.

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů
 • Školní řád
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Výroční zpráva školy
 • Zprávy ČŠI

(k nahlédnutí na vrátnici školy nebo na webových stránkách https://www.zskamenacky.cz/dokumenty-skoly/

Rozpočet

Rozpočet je přístupný na webových stánkách zřizovatele: https://www.zidenice.eu/urad/povinne-zverejnovane-informace

Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o informace se podávají:

 • osobně předáním písemné žádosti na sekretariátu školy
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na sekretariat@zskamenacky.cz
Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání se doručují:

 • osobně předáním písemné žádosti na sekretariátu školy
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na sekretariat@zskamenacky.cz
Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.“

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úplné znění právních předpisů je dostupné na  https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

Vydané právní předpisy

https://www.zskamenacky.cz/dokumenty-skoly/

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

            Sazebník úhrad za poskytování informací

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://www.zskamenacky.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-informace-2023.pdf

Ochrana oznamovatelů

      Whistleblowing – Informace pro oznamovatele protiprávního jednání