O škole

Charakteristika školy

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4  je školou plně organizovanou. V současnosti, v červnu 2019 se počet pohybuje okolo 350 žáků. Tabulková kapacita školy je 400 žáků a současná průměrná naplněnost ve třídách je 22 dětí.

Součástí školy je i školní družina s kapacitou 180 dětí, zařazených v šesti odděleních.

Školní klub, který nabízí žákům možnost si odpočinout v pauzách mezi hodinami je také součástí školní družiny.Je určen pro žáky pátého ročníku a druhého stupně.

Zájmovou činnost dětí podporuje nabídka kroužků. Z jejich nabídky si děti vždy během září vybírají. Jejich činnost je pestrá a mění se podle zájmu. Vedou je lektoři především z řad pedagogů naší školy. Kromě toho škola pronajímá své prostory řadě sportovních klubů a oddílů i dalším organizacím pořádajícím kroužky.

Žáci naší školy bydlí většinou ve spádové oblasti Brno – Židenice. Přibližně jedna čtvrtina dětí pochází z nedalekých sídlišť Vinohrady a Líšeň a dalších částí Brna, některé žáky rodiče přivážejí i z blízkého okolí města. Škola má výbornou dopravní dostupnost. V těsném sousedství školy je frekventovaná zastávka MHD.

Škola se orientuje na kvalitní výuku základních předmětů dle svého školního vzdělávacího programu. Výuka angličtiny začíná už v první třídě. Již v šesté třídě přibude druhý cizí jazyk dle výběru žáků. V současné době nabízíme ruský, německý či francouzský jazyk. V povinně volitelných předmětech se žáci mohou připravovat na přijímací zkoušky nebo se věnují sportu, popř. ekologii nebo jazykové konverzaci.
Naši žáci po skončení základní školy ve většině případů nacházejí uplatnění na středních školách, popř.  v učebních oborech s maturitou, v menší míře potom v učebních oborech.

Přes nespornou náročnost požadavků pedagogů na výsledky výchovy a vzdělávání žáků se neztrácí ze zřetele vytváření příjemného a podnětného prostředí, pěkných osobních vtahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a zaměstnanci školy. Důležité je pro všechny zaměstnance stálé vytváření rodinného klimatu ve škole, které je předurčeno velikostí školy, počtem žáků ve třídách a v neposlední řadě i tradicí, kterou škola v Židenicích má.

Vybavení školy

Škola je situována v poměrně klidné oblasti Brna – Židenice, její velká část leží
na ulici Kamenačky s velmi slabou dopravou. Škola se skládá ze dvou budov z roku 1906 a 1932 (autorem návrhu nedokončeného projektu byl uznávaný Ing. arch. Oskar Poříska), propojených spojovací chodbou. Toto uspořádání umožňuje plynulý přechod mezi budovami.

Součástí areálu je školní dvůr, který je využíván v jarních, letních a podzimních měsících na výuku tělesné výchovy, družinou k odpoledním volnočasovým pohybovým aktivitám a v neposlední řadě žáky a učiteli k relaxaci v době mezi vyučovacími hodinami, popř. k netradičním formám výuky. Dvůr má být v roce 2015 rámci projektu EU kompletně rekonstruován na moderní hřiště s umělým povrchem. Bude připraveno pro několik sportů.

Ve škole jsou dvě počítačové učebny. Jedna starší a druhá nová, moderní z roku 2013. Je vybavena počítačovou sítí pro žáky a učitele a interaktivní tabulí.
Je využívaná v mnoha předmětech. Probíhá zde výuka nejen informatiky a základů administrativy, ale i dalších předmětů, jak to kapacita učebny umožňuje. Mimo to škola disponuje třemi dalšími interaktivními tabulemi s dataprojektory a v dalších čtyřech učebnách jsou dataprojektory s promítacím plátnem. Cílem je touto technikou vybavit postupně všechny učebny. Ve škole jsou též vybavené učebny fyziky, chemie, společenských věd a výtvarné výchovy. Třídu vybavenou k výuce jazyků škola bude zřizovat pomocí dotačních peněz. Ve škole byla instalována páteřní internetová síť s přístupovými body se signálem wi-fi a nová serverovna (2013).

Všichni vyučující mají jako pracovní nástroj notebook a tablet s výukovými programy a postupně procházejí vzdělávacími programy se zaměřením
na ICT technologie(2013 – 2015).

Nově bylo zřízeno kancelářské pracoviště v sídle školy a poradenské pracoviště s jednací místností pro rodiče poradenské pracovníky (2013). Žákům, kteří mají mezi vyučovacími hodinami volno, nabízí nově zřízený a vybavený školní klub místo k odpočinku, četbě, popřípadě k surfování na internetu nebo hraní her (2013). V celé škole je postupně vyměňován nábytek a jsou instalovány nové moderní tabule.

Tělocvičnu má škola jen jednu. Také byla postavena v roce 1932, jako novější budova školy. V roce 2006 byly přistavěny šatny se sociálním zařízením pro dívky a chlapce. Kromě tělocvičny a dvora se k výuce tělesné výchovy používá i blízký lesopark Bílá hora. V roce 2015 má proběhnout celková rekonstrukce tělocvičny včetně nářaďoven.

Obě budovy školy jsou tedy staré, 1906 a 1932. V současnosti probíhají postupné rekonstrukce, tak aby jejich stav odpovídal  nárokům na výchovu a vzdělávání na počátku 21. století. Celkově byla za necelé dva milióny korun zrekonstruována školní jídelna a výdejna stravy (2013). Na starší budově bylo provedeno celkové přeložení střechy novou krytinou, vyměněny staré trámy a převložkovány používané komíny (2014). Podlahy chodeb a tříd ve starší budově jsou postupně nahrazovány novými (2012 – 2015). Nové je celé osvětlení tříd v přízemí prvního stupně (2013).
Školní družině byl postaven nový sklad a zřízena nová herna, bohužel ve třídě (2014).

Škola je také postupně stále lépe zabezpečena proti loupežím a pronikání cizích osob. Má nové bezpečnostní dveře na ulici Kamenačky 2, kamerový systém na ulici Kamenačky 4, v projektové přípravě je nový zabezpečovací systém a nová vrátnice. Ve školní družině připravováno vyzvedávání dětí pomocí komunikace smartfony.