Školská rada

Související stránky

Členové

Členové zastupující rodiče

 1. PhDr. Andrea Mikotová PhD.
 2. Mgr. Sylvie Zavadilová
 3. Mgr. Eva Trnková
  Zvoleni zástupci rodičů dne 21. 5. 2024.

Členové zastupující obecní úřad Židenice

 1. Ing. Roman Vašina
 2. MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
 3. Bc. Marek Sláma
  Jmenováni Radou MČ Brno-Židenice.

Členové za pedagogický sbor

 1. Mgr. Ivana Nekudová
 2. Mgr. Zdeňka Maráková
 3. Lenka Procházková
  Zvoleni pedagogy školy dne 21. 5. 2024.

Funkční období členů Školské rady je tři roky.

Definice

dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., zákon ze dne 28. ledna 2009, zákon ze dne 20. prosince 2011

ŠR je orgánem školy, umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje se na základních, středních a vyšších odborných školách.

ŠR má následující funkce a pravomoci:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na odvolání ředitele,
 10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Ředitel je povinen umožnit ŠR přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy, chráněné informace zpřístupní v souladu se zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Zřízení ŠR na ZŠ Brno, Kamenačky 4 schváleno na jednání zastupitelstva ÚMČ Brno- Židenice na jejich 23. zasedání.

První zasedání 19. 5. 1998.

Volební řád školské rady

Jednací řád Školské rady MZŠ Kamenačky Brno od 24_6_2021