Výchovný a kariérní poradce

Mgr. Karla Poláchová – vedoucí Školního poradenského pracoviště
Telefon: 548 426 017, 702 104 508
E-mail: kpolachova@mzskamenacky.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

VP koordinuje:

  • Poskytování poradenských služeb ve škole.
  • Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami .
  • Organizaci péče o integrované žáky a vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP).
  • Výchovné komise.

VP zajišťuje:

  • Spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), středisky výchovné péče (SVP), kurátory pro mládež a orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
  • Kariérní poradenství ve škole a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
  • Vyšetření žáků v poradenských pracovištích a evidenci zpráv z těchto vyšetření.
  • Řešení problémů spojených se školní docházkou (neomluvené hodiny, zvýšená absence, záškoláctví).

Společně se školní metodičkou prevence 

  • Pomáhá řešit závadové chování žáků.
  • Pomáhá třídním učitelům při řešení problémů třídních kolektivů.