Vyhlášení voleb do školské rady

3 května, 2024 11:51 am

Ředitelka Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným zřizovatelem, vyhlašuje řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce je možné e-mailem nebo osobně do 14. 5. 2024 do 12.00 hod v kanceláři školy. Navržený kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Volby se budou konat v době třídních schůzek dne   
21. 5. 2024   v přízemí MZŠ Kamenačky 4 v době od 16:30 do 18:00 hod.

Volební akt probíhá tajným hlasováním.

Výsledky voleb budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení voleb na webových stránkách školy.

Složení a činnost školské rady:

Školská rada má 9 členů. 3 členy školské rady jmenuje zřizovatel, 3 členy volí zákonní zástupci žáků a 3 členy volí pedagogičtí pracovníci.

Činnost a pravomoci školské rady jsou upraveny § 167 a 168 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Více informací najdete v přiložených dokumentech.

V Brně 2. 5. 2024                                                         Mgr. Martina Zavřelová, ředitelka školy

vyhlášení voleb do ŠR za ZZ

souhlas kandidáta

návrh kandidáta

vyhlášení voleb do ŠR za pedagogy