Volby do Školské rady

2 listopadu, 2017 11:33 pm

Ředitel základní školy vyhlašuje dle par.167 zákona 101/2017 kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů volby do Školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců žáků.

Z řad rodičů bude třeba zvolit tři členy Školské rady zřízené při Masarykově základní škole 3591/4, příspěvková organizace. Máte možnost do 8. 11. 2017 jména kandidátů sdělit současné předsedkyni Školské rady paní Mgr. Michaele Vaňáčkové na mvanackova@volny.cz.

Volby proběhnou v době konání třídních schůzek a hovorových hodin dne 14. 11. 2017 od 17 hodin do ukončení schůzek rodičů. Volit bude možno pouze tajným způsobem do připravené volební urny. Určená volební komise vám umožní hlasovat způsobem vhození připraveného lístku s napsanými jmény kandidátů. Na lístku před vhozením buď nebudete nic měnit nebo uvedete jména jiných kandidátů.

Volení komise po skončení sečte hlasy. Ředitel školy poté zajistí zveřejnění seznamu jmen nově zvolených členů Školské rady.

Ředitel školy i volební komise postupuje dle platného Volebního řádu Školské rady schváleného ZMČ Brno-Židenice dne 26. 9. 2005.

Volební komise potom vyjde z těchto Vašich sdělení a zpracuje volební lístky a připraví je pro hlasování.

Za jednoho žáka školy lze podat jeden hlas.

Činnost Školských rad přesně upravuje již uvedený „Školský zákon“ (561/2004  Sb. v pozdějších novelizacích, zejména v paragrafech 167 a 168).

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/17-101.htm

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018