Statut

I. Základní ustanovení

Ředitelství  Základní školy Kamenačky 4, 636 00  Brno, IČO: 48510661

Zřizuje

Nadační fond Základní školy Kamenačky 4, Brno (dále jen „Fond“) jako právnickou osobu k podpoře plnění základního poslání a cílů podle článku II. písmene a) statutu.

Sídlo Fondu je Kamenačky 4, Brno, IČO: 25548263

II. Poslání a cíle

Posláním a cílem Fondu je rozvoj vzdělávacích, kulturních,, osvětových, publikačních, společenských, sportovních a dalších obecně prospěšných činností Základní školy Kamenačky 4, Brno(dále jen ZŠ), jeho žáků, učitelů a přátel a to příspěvky zejména na:

 • Hmotné zázemí uvedených činností včetně vybavení školy
 • Podpora soutěží
 • Zabezpečení výchovně vzdělávací činnosti
 • Stipendijní a výchovné pobyty do a ze zahraničí
 • Výměnné zájezdy dohodnuté se zahraničními školami
 • Podpora práce sboru

Za tím účelem bude Fond soustřeďovat peněžní prostředky i movité věci a majetkové hodnoty od občanů a právnických osob a používat je k obecně prospěšným cílům (§1, odst.1, zákona č. 227/Sb.)

III. Orgány Fondu

 1. Výkonným orgánem Fondu je tříčlenná Správní rada (dále jen Rada) složená ze tří zástupce učitelského sboru ZŠ a jednoho zástupce Rady školy.
 2. Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Rady.
 3. Členové rady rozhodují jednomyslně a to hlasy všech svých členů o:
  • změnách Statutu
  • schválení a změnách rozpočtu
  • sloučení
  • zrušení Fondu

  Tato rozhodnutí nelze učinit v době, kdy nemá Rada plný počet členů.

 4. Ostatní rozhodnutí Rada přijímá prostou většinou hladů všech členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlasa předsedy.
 5. O svých rozhodnutích učiní Rada písemný zápis, který se v jednom vyhotovení přiloží k předepsané účetní agendě, v jednom vyhotovení se předloží zřizovateli.
 6. Rada se schází nejméně jednou za čtvrt roku, svolává ji písemně předseda.
 7. Jednat jménem Fondu navenek, včetně úkonů vůči peněžním ústavům jsou oprávněni nejméně dva členové Rady. Podepisovat jsou oprávněni tak, že k názvu Fondu připojí své podpisy s vyznačením svých funkcí.
 8. Rada je povinna zajistit věcně i formálně správné vedení účetnictví Fondu. K tomu může určit ze svého středu pokladníka jí odpovědného. Je oprávněna nakládat s prostředky uloženými na účet a v pokladně Fondu k účelům stanoveným tímto Statutem.
 9. Členy Rady podle tohoto Statutu jsou:
  • Marie Vaňková, předseda Správní rady Nadačního fondu, funkční období na dobu neurčitou od 27. června 2006
  • Martina Zavřelová, statutární zástupce a hospodář Nadačního Fondu, funkční období na dobu neurčitou od listopadu 2009
  • Pavel Kubíček, člen  Správní rady,  funkční období na dobu neurčitou  od listopadu 2015

Revizorkou je Mgr. Hana Navrátilová