Náklady na provoz školní družiny

21 listopadu, 2016 10:33 pm

foto: Copyright © 2016 Česká mincovna, a.s.

Obecná pravidla
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a ve znění pozdějších novelizací vydává ředitel školy, jako statutární orgán vnitřní směrnice školy.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Pro podmínky školy jsou v platnosti Řád školy a Řád školní družiny a školního klubu. Součástí tohoto řádu je zobrazení stanoveného poplatku – úhrady za školní družinu.

Stanovení výše úplaty ve družině
Výše úplaty je stanovena provozním rozpočtem školy. V tom případě nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. Nebo výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti.

Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Ty hradí státní rozpočet.

Na vyžádání některých rodičů, nad rámec povinností školy a mimo obecné zvyklosti zveřejňujeme výběr z interního materiál školy, který zobrazuje náklady na provoz školní družiny při MZŠ Kamenačky 4.

V úvodu lze podotknout, že dát dítě do školní družiny je možnost, ne povinnost. Jde o vzdělávání nepovinné, zájmové a za takové rodiče platí ředitelem školy stanovený poplatek.

Poplatky stanovené řediteli škol za školní družiny v židenických školách
ZŠ Gajdošova – 200 Kč měsíčně (tj. 2000 Kč ročně) za jednoho žáka s účinností od 1.9.2016 – provoz 6.30 – 17.00 hod.
ZŠ Krásného – 150 Kč měsíčně (tj. 1500 Kč ročně) za jednoho žáka s účinností od 1.9.2016 – provoz 6.30 – 17.00 hod.
ZŠ Kuldova – 120 Kč měsíčně (tj. 1200 Kč ročně) za jednoho žáka s účinností od 1.9.2016 – provoz 6.30 – 17.00 hod.
MZŠ Kamenačky – 150 Kč měsíčně (tj. 1500 Kč ročně) za jednoho žáka s účinností od 1.9.2016 – provoz 6.15 – 17.00 hod.

Školní družina při MZŠ Kamenačky 4 – náklady na provoz
Náklady na školní družinu při MZŠ Kamenačky 4 jsou 249.000 Kč za rok.
Předpokládaná výše vybraného poplatku od rodičů dětí přihlášených do školní družiny je 244.500 Kč. Rozdíl 4500 Kč doplácí škola. Stanovený poplatek tedy plně nepokryje náklady na školní družinu. Poplatek má ovšem charakter sociální, měli by ho být schopni zaplatit všichni rodiče, kteří dítě do školní družiny dát chtějí. V tomto roce 2016 a při plánu činnosti, který školní družina vypracovala ho škola považuje za vyvážený. Není ovšem vyloučeno, že při jiných podmínkách bude stanoven jiný poplatek.

Do nákladů na školní družinu jsou započítány náklady na: elektřinu, vodné a stočné, plyn – vytápění, odvoz odpadu, materiál na práci a činnost ŠD, náklady na čistící prostředky, na vnitřní opravy, služby, odpisy. Školní družina zdarma využívá vybavení školy, tj. nábytek a další vybavení tříd, sportovišť a budov.

Akce, které jdou finančně nad rámec činnosti školní družiny a mají tuto činnost zpestřit např. návštěva herních institucí – např. Bonga, kin, divadel apod. jsou i ve školní družině organizovány pro děti, které přihlásí jejich rodiče. Ti přihlášením  dítěte na akci souhlasí s jeho účastí a se zaplacením vstupného či výdajů na výlet, jako je např. jízdné.

Finančně činnost školní podporuje Nadační fond při MZŠ Kamenačky 4.