Poradenské centrum

Poradenské centrum – smysl a praxe

V čem lze rodičům a žákům radit?

Umíme rozpoznat, jednoduchými testy i pedagogickým pozorováním (což je speciální kategorie práce učitele) leváctví a praváctví, zkříženou lateralitu, dispozice k poruchám učení a jejich projevy (dysgrafie, dysortografie, dyslexie, dyspraxie popř. dyskalkulie apod.) a poruchy chování, od projevů chybějící pozornosti, neschopnosti se soustředit, až po žáky, u nichž se projevují prvky autismu, ADHD a jiných poruch chování.

Často si také jako první všimneme orgánových vad, např. nedoslýchavosti, zjistíme horší zrak dítěte než je běžné, všimneme si chybějící schopnosti se běžně sportovně pohybovovat nebo si třeba všimneme začínajících alergií. Běžně se radíme s rodiči a dětskými lékaři při podezřeních na možná onemocnění. Máme za léta praxe možnost srovnání desítek a stovek dětí, které jsme již učili a pozorovali při školních dovednostech a máme také potřebný odborný aparát, který jsme získali studiem a který si stále doplňujeme. Učitelé proto sami běžně využívají, přes své odborné vědomosti a dovednosti, konzultací u našich poradenských odborníků.

Některá speciální centra také poskytují servis mapování vztahů mezi žáky ve třídě navzájem. Proto se s dětmi účatníme při domluvených návštěvách různých her a nácviků chování, kde děti pod vedením odborníků z těchto center zjišťují, jak by se k sobě měli vhodně chovat. Velmi často při těchto aktivitách zjišťujeme chybějící sociální dovednosti dětí. Jsou to právě ty, které škola předpokládá, že si dítě přinese z rodiny. Ano, je to ono známé: „Poděkuj, pozdrav, omluv se“, ale také „Nenechej na sobě dříví štípat“, ohraď se, slušně a rozumně.

Volba povolání je naší často disciplínou. Bohužel podceňovanou. Myslím, že když dítě pozorujem při práci a při různých souvisejícíh činnostech osm a více roků, můžeme kvalifikovaně říci, na co se tento žák hodí, jaké má vlohy, popř. talent a co mu asi nepůjde. Vše směřuje o oné základní otázce, co bude po deváté třídě? Není to jen o vědomostech, je to o celém dítěti a jeho vztahu ke světu. Poradenské centrum MZŠ Kamenačky může již nyní poskytovat poradenský servis rodičům i žákům, kam žáka směřovat. Jaké jsou jeho vlohy, talent, dispozice a možnosti. Na co dítě má a na co ne, popřípadě proč. Paní výchovná poradkyně také rozumí přihláškovým formulářů a celému postupu hlášení se k přijímacím zkouškám na střední školy.

Partneři centra

Velmi cennými spolupracovníky našeho pradenského centra jsou všechny pedagogické poradny (PPP) a speciální poradenská centra (SPC), která v Brně a okolí jsou. S jejich pracovníky – psychology, speciálními pedagogy a sociálními praconíky se známe osobně, když je třeba docházejí do naší školy ke konzultacím a poradám nebo
k pozorováná žáků. Máme štěstí, ža součástí našeho Úřadu městské části Brno-Židenice je velmi kvalitní tým kurátorů z Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který své obrovské pravomoci používá velmi ciltivě a návrhy na soudní projednávání situace dětí a žáků jsou velmi uměřené a ciltivě mířené. OSPODu si vážíme jako kvalitního partnera.

Kdo může radit

Poradit Vám zatím může výchovná poradkyně, Mgr. Karla Poláchová a preventista sociálně-patologických jevů, Mgr. Veronika Habánová. Obě paní učitelky jsou zkušenými kantorkami ve své oboru a své aprobaci, ale navíc se starají o žáky na naší škole jiným, než běžným způsobem. Způsobem poradenským. Jejich praxi předcházelo obtížné studium speciálních oborů na pomezí psychologie, sociologie a pedagogiky.
Např. žákům umí vysvětlit, jak nesmyslné je kouření a za podpory rodičů působit na děti, aby cigarety přestaly používat. Rozumí ovšem prevenci užívání všech návykových látek. Ne vždy se ale daří žáky i rodiče přimět k rozumnému chování.
Naše poradenský tým chceme již od příštího roku rozšířit a služby psychologa, který by svoji praxi měl přímo ve škole.

Mgr. Karla Poláchová 5.A
, ČJ, D, výchovná poradkyně
kpolachova@mzskamenacky.cz
548 426 017

Mgr. Veronika Čermáková 6.B, preventistka sociálně-patologických jevů
vcermakova@mzskamenacky. cz
702 104 508, 548 426 017

Kdo může pomáhat

Pomáhat mohou všichni, ale jen někteří ví, jak přesně a jak mnoho. To jsou naši asistenti pedagogů, kteří na základě doporučení z poraden působí u některých žáků na naší škole. Někteří z nich jsou navíc mentory – odbornými průvodci dětí, kterým učení z různých důvodů nejde a nemohou za to.

Eva Bártová, 1. stupeň, asistentka
ebartova@mzskamenacky.cz
548 426 013, 548 426 016

Mgr. Miloslava Šimková, mentorka 2. stupeň, asistentka
msimkova@mzskamenacky.cz,
548 426 022

Mgr. Jelena Zelinková asistentka, keramika
jzelinkova@mzskamenacky.cz,
548 426 013

Zdeněk Hanák, 1. stupeň, asistent
zhanak@mzskamenacky.cz
548 426 013

Některé naše paní učitelky pomáhají i předškolákům. Když při zápisu do prvních ročníků zjistíme, že by se dítěti po usednutí do prvňáčkovské lavice možná nemuselo dařit, nabízíme formou kurzu „zvykání na školu“, odborně Edukativně stimulační skupinky, zkráceně EDU. Ovšem i tohle činnost veskrze odborná, musí se umět ne každý ji umí dělat. I ta se studuje v rámci dalšího vzdělávání například na vysokých školách.

Mgr. Hana Navrátilová 2.B
, EDU
hnavratilova@mzskamenacky.cz,
548 426 013

Mgr. Ivana Nekudová 3.A, EDU, ved. metodického sdružení 1. stupně
inekudova@mzskamenacky.cz,
548 426 013

A proč to všechno děláme?

Inu, paedogógos byl ve starém Řecku průvodce dítěte do školy. Často otrok nebo sluha. Postupem času se z něho stal vychovatel a ještě později učitel. Tak to alespoň tehdy společnost vnímala. Často byl jediný, kdo měl na dítě čas a komu dítě mohlo klást otázky. Část z tohoto umění přetrvala dodnes. Kladení otázek a odpovědi, které mají smysl. Často ovšem otázky klademe my, aby dítě našlo odpověď samo.

Proto v desítkách diskuzí a výchovných komisí, které ročně proběhnou mezi rodiči, učiteli a žáky a našimi partnery z jiných poradenských služeb, nacházíme velmi přínosné podněty a objevujeme společně složité mapy vztahů a nacházíme důvody, proč se dítě chová tak, či onak. Mrzí nás ovšem, že některé konzultace s rodiči a některými žáky se ukážou jako zbytečné, je někdy marné přesvědčovat již rozhodnuté nebo nevnímající.
Přesto dlouholetá zkušenost, odbornost a praxe pedagogů z tohoto vznikajícího centra již má pozitivní výsledky. Někteří cigarety skutečně odložili. Někteří změnili školy, na které se původně chtěli hlásit a na nových se jim výborně daří. Někteří zjistili, že se svět netočí jen podle nich a že to je normální a někteří se naučili říkat ne, když je to potřeba.

Myslíme si, že jako důvod činnosti poradenského centra to stačí.