Výuka žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

6 května, 2020 11:16 am

Od 25. května bude možná dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví osobní přítomnost žáků prvního  stupně ve škole. V rámci ročníku budou vytvořeny  školní skupiny. Účast žáků není povinná.  V omezené míře bude pokračovat distanční výuka.

Zákonný zástupce musí žáka přihlásit do pondělí 18. 5. pomocí dotazníku, který rodiče obdrží přes informační systém Bakaláři. Vzhledem k tomu že složení skupin musí být neměnné, dodatečné přihlášení do studijní skupiny není možné!!! Pokud váš syn / dcera nemůže nastoupit z nějakého důvodu hned od pondělí 25. 5., je potřeba tuto skutečnost sdělit již v přihlášce. Přesné rozdělení žáků do skupin a další organizační záležitosti, přesné časy začátků a konců vzdělávacích aktivit vám budou zaslány po uzavření přihlášek, nejpozději v pátek 22. 5.

V tomto období nebude rozvrh pevně stanoven, stanoveny budou jen začátky a konce vzdělávacích aktivit. Při vzdělávání bude kladen důraz na český jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Zařazeny budou i aktivity z anglického jazyka.  Tělesná výuka je zakázána. Dále upozorňujeme, že se žáky mohou z organizačních důvodů někdy pracovat i jiní pedagogičtí zaměstnanci, než je doposud vyučovali.

Ranní družina není poskytována.

Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, mají možnost navštěvovat i  odpolední část vzdělávacích aktivit.  Vzhledem k potřebě vytvořit neměnné skupiny, bude opět nutné se na odpolední část závazně přihlásit v přihlašovacím dotazníku. Dodatečné přihlášení není možné.

Obědy budou poskytovány, je třeba si je dopředu přihlásit. Na oběd má nárok pouze žák přihlášený a docházející na výuku. Skupiny půjdou na oběd dle rozpisu, tak abychom zamezili přílišnému hromadění žáků v prostorách u jídelny. V jídelně budou žáci sedět samostatně, tzn. jeden žák u jednoho stolu.

Počet žáků ve školní skupině bude maximálně 15, bude splněna podmínka jedno dítě v lavici. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Přestávky budou zařazovány podle potřeby tak, aby nedocházelo k hromadění žáků ve společných prostorách.

V průběhu frontální vzdělávací aktivity bude doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle situace. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné. Žáci musí mít  na den minimálně 2 roušky. Zároveň žák musí mít vlastní sáček, kam si bude v případě potřeby (např. po dobu svačiny) roušku ukládat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a nosit předepsané pomůcky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Přihlášení žáci musí v den nástupu přinést podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení ZDE. Pokud žák čestné prohlášení neodevzdá, nebude se moci vzdělávacích aktivit zúčastnit.  Pokud žák bude vykazovat jakékoli příznaky onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak) konzultací se nesmí zúčastnit.