Vyhlášení odložených voleb do školské rady

1 května, 2021 4:12 pm

Ředitelka Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným zřizovatelem, vyhlašuje odložené řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby se budou konat v době třídních schůzek dne   
1. 6. 2021   v přízemí MZŠ Kamenačky 4 v době od 16:30 do 18:00 hod.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce je možné e-mailem nebo osobně do 25. 5. 2021 do 12.00 hod v kanceláři školy. Navržený kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Volební akt probíhá tajným hlasováním.

Výsledky voleb budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení voleb na webových stránkách školy.

Složení a činnost školské rady:

Školská rada má 9 členů. 3 členy školské rady jmenuje zřizovatel, 3 členy volí zákonní zástupci žáků a 3 členy volí pedagogičtí pracovníci.

Činnost a pravomoci školské rady jsou upraveny § 167 a 168 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Více informací najdete v přiložených dokumentech.

V Brně 1. 5. 2021                                Mgr. Martina Zavřelová, ředitelka školy

návrh kandidáta

souhlas kandidáta

vyhlášení voleb do ŠR za pedagogy

vyhlášení voleb do ŠR za ZZ