Vážení rodiče,

přípravné edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti 2021 budou, pokud to epidemiologická situace dovolí,  probíhat od února do začátku dubna 2021. Více informací bude zveřejněno v lednu.

Termín zápisu do budoucích prvních tříd je v České republice stanoven na měsíc duben. Těšíme se, že se svými dětmi přijdete k zápisu právě na naši školu. Jsme jednou z nejstarších škol v Brně, máme v učení dětí opravdu dlouholetou tradici.

Termíny zápisu do prvních tříd:

  • pátek 23. dubna 2021 od 14 do 18 hod  
  • sobota 24. dubna 2021 od 9 do 12 hod

Dodatečný zápis

  • Nemůžete-li se v uvedených termínech z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme dodatečný zápis. Termín je nutno dopředu telefonicky domluvit s kanceláří školy.
    Tel. č. 548 426 012 nebo 702 012 044.

Věk zapisovaných dětí

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

Děti, které měly v loňském roce odkladse musí také dostavit k zápisu.

Elektronická podpora zápisu

Každé dítě mající trvalý pobyt ve městě Brně a dosahující věku vhodného k zápisu do základní školy, musí být k zápisu elektronicky přihlášeno na stránkách https://zapisdozs.brno.cz. To bude možné od 1. 3. 2021.

Pro vstup do systému zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Zde si vyberte, zda žádáte o přijetí dítěte či o odklad povinné školní docházky. Zvažujete-li odklad povinné školní docházky u svého dítěte, objednejte se do pedagogicko-psychologické poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

Vyplňte požadované údaje a vytiskněte si Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.  Pokud zatím nevíte, zda vaše dítě do školy nastoupí, či budete žádat o odklad, vyplňte obě žádosti a obě si vytiskněte (využívejte opravdu výjimečně).  Na žádosti bude uveden kód dítěte, který si uschovejte.

Žádost o přijetí i Žádost o odklad musí být podepsána oběma zákonnými zástupci žáka. Pokud to není možné, odevzdejte čestné prohlášení, že druhý zákonný zástupce souhlasí s nástupem na naší školu či s odkladem povinné školní docházky.

Součástí žádosti je i formulář Informační povinnost, jedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Tento formulář je potřeba vytisknout, podepsat a odevzdat.

Pokud nemáte možnost sami žádost vyplnit či vytisknout, nevadí, pomohou vám s tím naši zaměstnanci v průběhu zápisu.

Po přihlášení dítěte k zápisu na https://zapisdozs.brno.cz využijte také na těchto stránkách rezervační systém do naší školy, ve kterém se objednáte k zápisu na předem daný termín.

Zápis a dokumenty

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. Doporučujeme přinést i vyplněnou a vytištěnou Žádost o přijetí či Žádost o odklad. Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty o pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.

 

Doporučujeme přečíst si rubriku DŮLEŽITÉ INFORMACE na webových stránkách Odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna   https://zapisdozs.brno.cz.   Na těchto stránkách lze sledovat další situaci po zápisu.

Na adrese https://zapisdozs.brno.cz/skola/masarykova-zakladni-skola-brno-kamenacky-35914-prispevkova-organizace je prezentace naší školy.

Spádový obvod MZŠ Kamenačky 4

MZŠ Brno, Kamenačky 4

Bělohorská (lichá č. 1–49, sudá č. 240), Bílá hora, Blodkova, Buzkova, Došlíkova, Dulánek, Dykova, Eimova, Hromádkova, Chudobova, Jamborova, Jeronýmova, Jílkova (lichá č. 133, sudá 1014),
Kamenačky (lichá č. 137, sudá č. 218), Konečného, Letní, Líšeňská, Mošnova, Mrkosova, Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka (č. 1–36), Porhajmova, Potácelova (lichá č. 167, sudá č. 274), Skorkovského,
Slatinská
(lichá č. 1–21, sudá č. 2–26), Stejskalova, Šedova, Škrochova, Táborská, Tenorova, Tovačovského, Vančurova, Vinařického,
Viniční (lichá č. 159 do konce, sudá č. 128 do konce), Životského.

Škola stanovila pro tento zápis tato kritéria:

  1. Hlavní kritérium – spádovost – žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
  2. Pomocné kritérium – sourozenec – sourozenec či sourozenci zapisovaného žáka jsou žáky naší školy.
  3. Losování – děti, které nebydlí v naší spádové oblasti a nemají na naší škole sourozence.

Počty žáků v prvních třídách

Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů je počet žáků upraven v § 4 … (7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

Z dlouholetých zkušeností je známo, že pro dobrou práci dětí a učitelů v první třídě je vhodný počet maximálně 25 žáků, i když vyhláška připouští možnost naplnit třídy až do počtu třiceti žáků.

Naše škola, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno-Židenice, může otevřít ve školním roce 2021/2022 dvě první třídy.