Vážení rodiče,

přípravné edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti 2020 budou probíhat od 5. 2. 2020 do 15. 4. 2020. Informativní schůzka se koná ve středu 15. ledna 2020 v 16 hod. v MZŠ Kamenačky. Vstup hlavním vchodem  15 minut před začátkem, třída 1.A.  Přihláška ke stažení a další informace zde.

Termín zápisu do budoucích prvních tříd je v České republice stanoven na měsíc duben. Těšíme se, že se svými dětmi přijdete k zápisu právě na naši školu. Jsme jednou z nejstarších škol v Brně, máme v učení dětí opravdu dlouholetou tradici.

Termíny zápisu do prvních tříd:

  • pátek 17. dubna 2020 od 14 do 18 hod
  • sobota 18. dubna 2020 od 9 do 12 hod

Dodatečný zápis

  • Nemůžete-li se v uvedených termínech z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme dodatečný zápis. Termín je nutno dopředu telefonicky domluvit s kanceláří školy.
    Tel. č. 548 426 012 nebo 702 012 044.

Věk zapisovaných dětí

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce
po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Letošní zápis se týká dětí narozených v době
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
(školní rok má 12 měsíců – září až srpen včetně)

Děti, které měly v loňském roce odkladse musí také dostavit k zápisu.

Zápis a dokumenty

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty o pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.
Během zápisu budou údaje o zapisovaném dítěti elektronicky zaneseny do matriky školy. Výsledkem bude vytisknutí žádosti o přijetí ke vzdělávání, kterou rodiče na místě podepíší. Nejlépe oba dva. Tady je role rodičů nezastupitelná, musí jít o vlastnoruční podpis zákonných zástupců. Může je nahradit pouze osoba vybavená ověřenou plnou mocí.

Zvažujete-li odklad povinné školní docházky u svého dítěte, objednejte se do pedagogicko-psychologické poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

Elektronická podpora zápisu

Každé dítě mající trvalý pobyt ve městě Brně a dosahující věku vhodného k zápisu do základní školy, může být rodiči k tomuto zápisu elektronicky přihlášeno na stránkách Odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna (dále OŠMT MMB). Velmi doporučujeme přečíst si rubriku DŮLEŽITÉ INFORMACE na webových stránkách Odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna (OŠMT MMB). Adresa těchto stránek je https://zapisdozs.brno.cz

Po přihlášení dítěte na https://zapisdozs.brno.cz využijte rezervační systém do naší školy, ve kterém se objednáte k zápisu na předem daný termín.

Do systému OŠMT MMB musí být přihlášeno každé dítě jdoucí k zápisu ve městě Brně. Buď ho tam přihlásí přes internet sami rodiče nebo dítě při zápisu přihlásí  za pomoci rodičů škola. Na těchto magistrátních stránkách potom lze sledovat další situaci po zápisu.

Na adrese https://zapisdozs.brno.cz/skola/masarykova-zakladni-skola-brno-kamenacky-35914-prispevkova-organizace je prezentace naší školy.

Spádový obvod MZŠ Kamenačky 4

MZŠ Brno, Kamenačky 4

Bělohorská (lichá č. 1–49, sudá č. 240), Bílá hora, Blodkova, Buzkova, Došlíkova, Dulánek, Dykova, Eimova, Hromádkova, Chudobova, Jamborova, Jeronýmova, Jílkova (lichá č. 133, sudá 1014),
Kamenačky (lichá č. 137, sudá č. 218), Konečného, Letní, Líšeňská, Mošnova, Mrkosova, Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka (č. 1–36), Porhajmova, Potácelova (lichá č. 167, sudá č. 274), Skorkovského,
Slatinská
(lichá č. 1–21, sudá č. 2–26), Stejskalova, Šedova, Škrochova, Táborská, Tenorova, Tovačovského, Vančurova, Vinařického,
Viniční (lichá č. 159 do konce, sudá č. 128 do konce), Životského.

Škola stanovila pro tento zápis tato kritéria:

  1. Hlavní kritérium – spádovost – žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
  2. Pomocné kritérium – sourozenec – sourozenec či sourozenci zapisovaného žáka jsou žáky naší školy.
  3. Losování – děti, které nebydlí v naší spádové oblasti a nemají na naší škole sourozence.

Počty žáků v prvních třídách

Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů je počet žáků upraven v § 4 … (7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

Škola nebude zřizovatele žádat o výjimku z tohoto počtu a naplňovat první třídy do počtu 34 dětí, což uvedená vyhláška umožňuje. Kvalitní výuku takových počtů dětí v prvních třídách lze jen těžko zaručit. Stavební dispozice budovy školy na adrese Kamenačky 2 a podlahové plochy tříd, chodeb a jídelny a kapacity toalet neumožňují zařadit ke vzdělávání vyšší počty žáků. Z dlouholetých zkušeností je známo, že pro dobrou práci dětí a učitelů v první třídě je vhodný počet maximálně 25 žáků, i když vyhláška připouští možnost naplnit třídy až do počtu třiceti žáků.

  • Naše škola, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno-Židenice, může otevřít ve školním roce 2020/2021 dvě první třídy.