10Čvn/20

Platba školní družina

Vážení rodiče,

finanční částka za školní družinu v době, kdy bylo vládou nařízené uzavření škol (2 měsíce platby), se vracet nebude. Částka bude odečtena z platby ve školním roce 2020/2021. Zákonný zástupce dítěte nemusí o toto zkrácení žádat.

Zákonným zástupcům dětí, které příští školní rok nebudou navštěvovat školní družinu, bude tato částka 360,- Kč (2 měsíce uzavření školy) vrácena na základě žádosti s uvedením jména a příjmení dítěte, třídy a čísla účtu.

V případě, že dítě nenavštěvuje školní družinu od 25. 5. 2020 musí zákonný zástupce dítěte požádat o vrácení finanční částky za měsíc červen písemnou formou s uvedením jména a příjemní dítěte, třídy a čísla účtu, na který má být platba provedena. Žádost zasílejte e-mailem na adresu mluskova@mzskamenacky.cz nebo na Bakaláře – adresát Michaela Lusková.

Žádosti prosím zašlete co nejdříve, nejpozději do 19. 6. 2020

Nevyžádané peníze za měsíc červen budou využity na nákup vybavení do školní družiny.

Zároveň připomínáme: termín odevzdání zápisních lístků do ŠD na školní rok  2020/2021 je do 15.6.2020

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Michaela Lusková, vedoucí školní družiny

08Čvn/20

Ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

po zvážení současné situace a termínů plánovaných oprav ve škole jsem se rozhodla vyhlásit pro základní školu a školní družinu  v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  z provozních a organizačních důvodů na pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 volný den, tzv. ředitelské volno.

V provozu nebude ani školní jídelna, žáci mají automaticky odhlášený oběd.

Vysvědčení bude vydáno v pátek 26. 6. 2020.  Organizace předání vysvědčení bude ještě upřesněna.

Mgr. Martina Zavřelová
ředitelka školy

28Kvě/20

Výuka žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Dne 27. 5. vydalo MŠMT aktualizaci pokynů pro fungování vzdělávacích aktivit na školách. Z té vyplývá možnost zorganizovat od 8. června i pro žáky 2. stupně ZŠ studijní skupiny určené pro konzultace s vyučujícími. Ve skupinách nesmí být více než 15 žáků.  Účast žáků není povinná.

S ohledem na to, že naše škola realizuje již každodenní vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně, kteří jsou také rozděleni do většího počtu skupin, než je počet tříd 1. stupně, narážíme v tuto chvíli na nedostatek volných učeben.

Z tohoto důvodu budeme muset vytvořené skupiny 2. stupně ve škole střídat a každá skupina bude mít vzdělávací aktivity pouze 2 dny v týdnu – vždy od 8:55 do 13:15 (respektive 13:30 – podle skupiny). Náplní těchto vzdělávacích aktivit bude procvičení, objasnění nebo upevnění učiva probíraného během vzdělávání na dálku z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka i naukových předmětů (fyzika, přírodopis, dějepis, zeměpis, chemie). Přítomní žáci mohou v tyto dny jít i na oběd.

Prosíme, vyplňte přihlašovací dotazník do pondělí 1. 6. do 18 hodin. Odkaz na přihlašovací dotazník najdete ve zprávě v Bakalářích. Pokračování

27Kvě/20

Hovorové hodiny

Vážení rodiče,

na úterý 2. června jsme od 16:00 do 18:30 zařadili hovorové hodiny, kdy můžete přijít za jednotlivými učiteli zkonzultovat výsledky vzdělávání vašeho dítěte. Aby nedocházelo k nadměrnému hromadění osob v budově školy, vytvořili jsme rezervační tabulku, ve které si zvolte čas, který vám bude vyhovovat a ještě není obsazen jiným rodičem.

Odkaz na rezervační tabulku zde.

Odkaz na videonávod, jak se do tabulky napsat na příslušné časy zde

19Kvě/20

Organizace školní družiny od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 bude školní družina v provozu od 12:00 hod do 16:30 hod.  Ranní družina je až do konce měsíce června 2020 zrušena.

Odpolední aktivity budou probíhat po skončení vzdělávání jednotlivých skupin ve stejné třídě, maximálně do počtu 15 žáků.  Složení skupiny bude neměnné a skupiny se nebudou slučovat. Děti budou mít k dispozici dezinfekční prostředky. Z domova potřebují roušku a uzavíratelný sáček.  

Na oběd žáci půjdou dle rozpisu tak, aby se jednotlivé skupiny potkaly co nejméně.

Ve třídách bude kladen důraz na individuální hru. Na školním dvoře budou mít jednotlivé skupiny svůj vymezený prostor.

Vyzvedávání dětí bude probíhat stejným způsobem jako dosud. Děti 1. tříd bude  předávat osobně  paní vychovatelka,  žáci 2. – 4. tříd odchází bez doprovodu vychovatelky.  Prosíme, nevstupujte do vestibulu školní družiny.  Překontrolujte si samostatné odchody dětí, budou propouštěni domů dle zápisních lístků. V případě změny je nutné informovat vychovatelku.

Veškeré plánové akce družiny jsou až do konce školního roku  zrušeny. Jsou zrušeny všechny kroužky organizované školou (peníze za neproběhlé lekce  budou vráceny zpět do konce školního roku 2019/2020).

Mgr. Michaela Lusková

07Kvě/20

Pozdrav z Kamenaček

Vážení rodiče, milí žáci, 

přípravy konzultací deváťáků, které začnou 11. května, i vzdělávacích aktivit pro 1. stupeň, které začínají 25. května,  jsou v plném proudu. Učitelé překypují nápady, diskutují a hledají to nejlepší řešení, jak výuku uchopit. Všichni jsme se shodli na tom, že celodenní práce s počítačem nás nebaví a už se moc těšíme, až se znovu společně setkáme. Všechny zdraví učitelé z Kamenaček. Pokračování

06Kvě/20

Výuka žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Od 25. května bude možná dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví osobní přítomnost žáků prvního  stupně ve škole. V rámci ročníku budou vytvořeny  školní skupiny. Účast žáků není povinná.  V omezené míře bude pokračovat distanční výuka.

Zákonný zástupce musí žáka přihlásit do pondělí 18. 5. pomocí dotazníku, který rodiče obdrží přes informační systém Bakaláři. Vzhledem k tomu že složení skupin musí být neměnné, dodatečné přihlášení do studijní skupiny není možné!!! Pokud váš syn / dcera nemůže nastoupit z nějakého důvodu hned od pondělí 25. 5., je potřeba tuto skutečnost sdělit již v přihlášce. Přesné rozdělení žáků do skupin a další organizační záležitosti, přesné časy začátků a konců vzdělávacích aktivit vám budou zaslány po uzavření přihlášek, nejpozději v pátek 22. 5. Pokračování

04Kvě/20

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Vážení rodiče,

uveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd, který probíhal na naší škole od 1. do 17. dubna 2020.  Uveřejňujeme pouze ID čísla, která Vašim dětem přidělil zapisovací systém OŠMT MMB. Seznam ID čísel žáků a výsledek přijímacího řízení naleznete zde:  Výsledky přijímacího řízení 2020_2021

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky si můžete po dobu uzavření škol vyzvednout na sekretariátu školy v úředních dnech, tj. ve středu od 9.00 do 12.00 hodin.  V době od 25. 5. 2020 od 7.00 hod. do 14.00 hod., nejlépe po domluvě mailem na adrese: sekretariat@zskamenacky.cz

Termín schůzky rodičů přijatých prvňáčků vám bude zaslán mailem. 

04Kvě/20

Konzultace žáků 9. třídy od 11. května

Konzultace jsou dobrovolné a  budou probíhat od 11. května 2020, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Žáci budou mít 2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka denně. Jedna z těchto hodin bude sloužit k individuálním konzultacím.  V případě malého zájmu může být rozsah a termíny konzultací upraveny. 

Protože se jedná o dobrovolné konzultace, obědy nebudou až do 25. 5. poskytovány.

Zákonný zástupce musí na konzultace žáka přihlásit do středy 6. 5. pomocí dotazníku, který rodiče obdrží přes informační systém Bakaláři. Dodatečné přihlášení do studijní skupiny není možné!!! Pokud váš syn / dcera nemůže nastoupit z nějakého důvodu hned od pondělí 11. 5., je potřeba tuto skutečnost sdělit již v přihlášce. Přesné rozdělení žáků do skupin a další organizační záležitosti budou zákonným zástupcům zaslány po uzavření přihlášek, tj. ve čtvrtek 7. 5. Pokračování

27Bře/20

Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021

Sběr Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či Žádostí o odklad povinné školní docházky bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

Požadované dokumenty v zalepené obálce vhoďte do schránky naší školy vedle hlavního vchodu do školy  nebo zašlete poštou. Obálku označte slovem „Zápis“. O přijetí žádosti budete informováni mailem, výjimečně sms.

Více informací zde.